Az M&A; tranzakciók szempontjából minden esetben kiemelkedő szempont, hogy az adott tranzakció a versenyhatóság (“gvh”) engedélyét igénylő ügyletnek minősül-e. A versenyjogi megfontolások hatással vannak a tranzakció időzítésére, a szerződéses dokumentációra és a felek megállapodására is. A magyar versenytörvény legújabb, a cikk írásakor még kihirdetés előtt álló módosítása a tranzakciós szerződések jogi státusa, valamint a szerződés aláírása és zárása (azaz az átruházás megtörténte) közötti időszak ún. “gun jumping”, “stand-still” (fegyvernyugvási) megállapodásainak tekintetében vezet be új szabályokat.


A versenytörvény módosítása

A versenytörvény elfogadott módosítása egyértelművé tette, hogy az olyan tranzakciók esetén, amelyek a küszöbértékeket meghaladják, a GVH engedélye szükséges a tranzakció végrehajtásához (az irányítás megszerzéséhez és gyakorlásához), de nem érinti a tranzakciós szerződések létrejöttét és hatályát. A tranzakció felei így érvényes és hatályos szerződést köthetnek, azonban a GVH engedély nélkül a tranzakció nem hajtható végre (pl. a vevő szavazati jogot nem gyakorolhat, vezető tisztségviselők kiválasztására nem jogosult). Ez a megoldás, amely hasonlít a német Vollzugsverbot-ra, a tranzakciós szerződés teljesíthetőségére vonatkozó, gyakorlati tilalmat vezet be. Ezen túlmenően a módosítás kimondja, hogy az üzleti döntések meghozatalakor és a felek közötti kapcsolatokban a tranzakciót – megelőző helyzet alapján kell eljárni – a tárgyalások megkezdésétől a GVH engedély megszerzéséig (jellemzően tehát a tranzakció zárásáig), ebben az időszakban a vevő a céltársaság irányításával kapcsolatos jogokat nem gyakorolhatja. E módosítással a magyar versenytörvény is kifejezett szabályt alkotott a gun-jumping helyzetek elkerülése érdekében.

A “gun jumping” fogalma

Az M&A tranzakciók során az esetek jó részében megváltozik (pl. felvásárlással, egyesüléssel) két korábbi versenytárs viszonya. A felek a szerződés megkötését megelőzően tárgyalásokat folytatnak és – első sorban az átvilágítás során – üzleti és jogi információkat adnak át egymásnak a versengő tevékenységekkel kapcsolatban. Ezt követően a tranzakciós szerződés aláírása és zárása közötti időszakban az eladó korlátozásokat vállal az eladás alatt álló társaságok működésével kapcsolatban annak érdekében, hogy a céltársaságok értéke ne csökkenjen a zárásig. Ezek a lépések fegyvernyugvást, a verseny szünetelését eredményezik a felek között, amely már a tranzakció megvalósulása előtt a verseny hatékonyságát csökkentő vagy megszüntető hatással lehet az adott piaci viszonyokra. A felek e körben egy még nem engedélyezett összefonódást hajtanak végre, illetve összehangolják magatartásukat, ami jelentős bírságot vonhat maga után. Az ilyen gun jumping esetek három jellemző esetkörét az alábbiakban mutatjuk be.

Átvilágítás

A részletes jogi és pénzügyi átvilágítás minden M&A ügylet velejárója. Az átvilágítás során a felek olyan információkat adnak át egymásnak (akár kölcsönösen is), amelyek lényeges információt nyújtanak a versenytárs működéséről, piaci stratégiájáról. Az ilyen információk alkalmasak arra, hogy hatással legyenek a versenytárs vevő piaci magatartásának befolyásolására. Annak érdekében, hogy a szokásos átvilágítás megtörténhessen, de a fenti információs kartell kockázatát a felek minimalizálják, rendszeresen alkalmazott technika a két-, vagy többfázisú átvilágítás, és az átvilágításhoz kapcsolódó részletes és kidolgozott titoktartási megállapodások alkalmazása. Ennek során az adatszobába felvett információkat az eladó tanácsadói felosztják, és az üzletileg és versenyjogilag érzékenyebb adatokat jóval szűkebb körben és a tranzakciós szerződés aláírásához időben közelebb megnyitott “titkos” (red file) adatszobában adják át a potenciális vevő(k)nek.

Zárás előtti kötelezettségvállalások, értékmegőrző korlátozások

A tranzakciós szerződés aláírása és zárása között, gyakran az árazással összefüggésben, az eladó számos olyan speciális szerződéses kötelezettséget (pl. ún. non-leakage kötelezettséget) vállalhat, amely korlátozza a céltársaság üzleti döntéseit a tranzakció zárásáig. Ebben az időszakban a vevő biztosítani akarja, hogy hosszú távú kötelezettségvállalásra, eszközvásárlásra legfeljebb a rendes üzletmenet erejéig, és/vagy a vevő engedélyével kerüljön sor. E korlátozások a tranzakció megvalósításához szükséges mértékre korlátozva változatlanul alkalmazhatóak, azonban az új szabályozás alaposabb megfontolást kíván. Amennyiben ugyanis e korlátozások olyan helyzetet eredményeznek, hogy a céltársaság a rendes üzletmenetétől, korábbi üzleti stratégiájától eltérő lépéseket tesz, vagy a rendes üzletmenetének gyakorlása a vevő hozzájárulásától függ, úgy az a vevő idő előtti irányítás-gyakorlására utalhat. Ezt a felek nem tehetik meg, illetve – élve a versenytörvény módosításával – az ilyen potenciálisan jogsértő lépésekre előzetes GVH engedélyt kell beszerezni, feltéve hogy az irányítási jogok gyakorlására a céltársaság értékének megőrzése érdekében kerül sor. Az engedély megadásának részletesebb feltételeit a GVH gyakorlata fogja kialakítani.

A szerződő felek közös lépései

A tranzakciós szerződés aláírását követően a felek gyakran közös lépéseket tesznek a piac egyéb szereplői felé, például közösen jelentik be a tranzakciót, meg-keresik a céltársaság fontosabb vevőit, hozzájárulást kérnek az irányításszerzéshez a finanszírozó bankoktól, megkezdődik a résztvevő vállalkozások felkészítése a tranzakcióval célzott (megváltozott) működésre. E lépések összehangolása során kiemelten kell ügyelni arra, hogy azok ne eredményezhessék a piaci viszonyok befolyásolását, és ne álljon elő olyan helyzet mintha a tranzakció már megvalósult volna (pl. a jövőbeni projektek, kampányok előkészítése).

Összefoglalás

A versenytörvény módosítása új helyzetet teremt a magyarországi, vagy magyar engedélyeztetést is igénylő nemzetközi M&A ügyletek vonatkozásában. A versenytörvénybe beemelt “gun jumping” szabályok miatt már a tranzakció korai fázisában azonosítani kell – mind a strukturálás, mind pedig a tranzakciós szerződés tárgyalása során – a fenti pontokat, és a feleknek közösen kell dönteniük e kérdések megfelelő kezeléséről és megoldásáról.

Lendvai András
partner
Lendvai és Társai
Ügyvédi Társulás
andrás.lendvai@lendvaipartners.com
Horváth Gergely
ügyvéd
Lendvai és Társai
Ügyvédi Társulás
gergely.horvath@lendnet.hu