A csődtörvény 2012. március 1-től hatályos módosításával a jogalkotó jelentős mértékben kiszélesítette azoknak az eseteknek körét, amikor a társasági részesdésétől megvált tag (részvényes) korlátlan felelőssége a társaság tartozásaiért megállapítható. Bár a módosítást megelőzően a csődtörvény már bizonyos feltételekkel lehetővé tette a társasági részesedésétől megvált tag felelősségének megállapíthatóságát, ezek az esetkörök elsősorban az ún. “cégfantomizálás” visszaszorítására irányultak. Az újonnan bevezetett szabályok azonban már a valós üzleti alapokon nyugvó vállalatfelvásárlási tranzakciókat is jelentősen érintik és fokozott óvatosságot igényelnek az ilyen tranzakciókban részt vevő eladóktól. Jelen hírlevélben azt kívánjuk bemutatni, hogy milyen feltételek esetén állapítható meg a részesdésétől megvált tag felelőssége, valamint, hogy hogyan tud a tag ezen felelősség alól mentesülni.


A felelősség megállapíthatóságának feltételei

A márciustól hatályos jogszabályszöveg alapján az eladó felelőssége a felszámolási eljárás hatálya alá került társaság tartozásaiért akkor állhat fenn, ha részesedése átruházását megelőzően a társaságban többségi befolyással rendelkezett és a részesedés átruházását követően még nem telt el három év. Ilyen esetben a bíróság megállapíthatja a részesedésétől megvált tag felelősségét a felszámolási eljárásban ki nem elégített valamennyi hitelezői követelés tekintetében, kivéve, ha a részesedésétől megvált tag bizonyítani tudja, hogy a felelősség alóli mentesülésnek későbbiekben ismertetett valamennyi feltétele fennáll.

A szabály tehát az eladó tag közvetlen és korlátlan felelősségét állapítja meg a társaság hitelezőivel szemben – függetlenül attól, hogy az eladó esetleg már 2 éve semmilyen kapcsolatban nem áll a társasággal. Míg ez a szabály egyrészt megtöri a korlátolt felelősség általános elvét (hiszen mindaddig, amíg tag volt, az eladó felelőssége a társaság tartozásaiért korlátozott volt), másrészt váratlan, veszélyes és sokszor méltánytalan élethelyzeteket eredményezhet.

A felelősség alóli mentesülés lehetőségei

A részesedésétől megvált tag a társaság tartozásaiért való, fentiekben ismertetett felelőssége alól abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a részesedés átruházásának időpontjában a társaság még fizetőképes volt és a tartozás felhalmozódása csak ezt követően következett be, vagy a társaság ugyan fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben volt vagy nem volt fizetőképes, de a tag az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el.

A részesedésétől megvált tag felelőssége megállapításának kockázata nem látszik jelentősnek abban az esetben, ha a társaság a részesedés átruházásának időpontjában még fizetőképes volt. Annak igazolására, hogy a társaság az átruházáskor még fizetőképes volt, az eladó tagnak célszerű beszereznie a társaság ügyvezetésétől a társaság adásvétel napjára elkészített mérlegét, valamint ezen kívül a társaság pénzügyi helyzetét alátámasztó egyéb dokumentumokat, és indokolt ezen dokumentumokat három évig megtartania.

Könnyen létrejöhet azonban olyan tranzakció, amelyben egy fizetésképtelen vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő társaság az adásvétel tárgya. Egy ilyen helyzetben a részesedésétől megvált tag felelőssége megállapításának kockázata lényegesen nagyobb. Ebben az esetben ugyanis a részesedésétől megvált tag a társaság tartozásaiért való felelőssége megállapításának kockázatát csak abban az esetben kerülheti el, ha bizonyítani tudja, hogy az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el. A fokozott kockázatot az azzal kapcsolatos bizonytalanság jelenti, hogy milyen feltételek fennállása esetén tekinthető egy fizetésképtelen társaságban fennálló részesedés átruházása jóhiszeműnek. Feltételezhető, hogy amennyiben a társaság bizonyíthatóan nem a tagnak felróható okból került fizetésképtelen helyzetbe, és a vevő a részesedést az annak átruházására kötött megállapodásban is rögzített módon azért kívánja megszerezni, hogy a társaságot reorganizálja, akkor ezzel az átruházó jóhiszeműsége bizonyítható. Azonban még ha a jóhiszeműség bizonyítható is, a felelősség alóli mentesülésnek a feltétele annak bizonyítása is, hogy az eladó az átruházás során a hitelezők érdekeinek figyelembevételével járt el. Ennek bizonyíthatósága még a jóhiszeműség bizonyíthatóságánál is több problémát vet fel. Eleve kérdéses lehet például, hogy egy társaság-átruházás mennyiben szolgálja vagy sérti a hitelezők érdekeit. Ezt követően joggal merül fel az a kérdés is, mit kell tennie az átruházás során a vevőnek és az eladónak annak bizonyítására, hogy az átruházás során a hitelezők érdekeit figyelembe vették. Ez várhatóan jó pár többletdokumentumot fog indukálni az ilyen jellegű vállalatfelvásárlási tranzakciók során.  

Összegzés

A márciustól bevezetett új felelősségi szabályok fokozott óvatosságra intik a feleket egy vállalatfelvásárlási tranzakció során. A későbbi felelősség elkerülése érdekében az eladónak indokolt a tranzakció során bizonyítékot gyűjtenie arról, hogy a céltársaság az átruházáskor fizetőképes volt. Különös megfontoltság indokolt abban az esetben, amikor az átruházás pillanatában a társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben van (vagy esetleg már fizetésképtelen), hiszen ilyenkor az eladó későbbi felelősségét csak annak bizonyításával tudja elkerülni, hogy jóhiszeműen, a hitelezők érdekeinek figyelembe vételével járt el. Mivel a felelősségi szabályok csak a céltársaság közvetlen tulajdonosára terjednek ki, egy ilyen esetben a felelősség mérséklését biztosíthatja akár a céltársaság tulajdonosi struktúrájának tranzakciót megelőző átalakítása is.

dr. Jalsovszky Pál
a Jalsovszky Ügyvédi Iroda alapítója